คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

 

คำสั่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ ๘/๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ

 

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกคำสั่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ ๑๒/๒๕๕๔ ลง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการในฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

๑. คณะที่ปรึกษา

๑.๑ พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ

๑.๒ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

๑.๓ พลเรือเอก ธนา บุนนาค

๑.๔ พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร

๑.๕ พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป

๑.๖ พลเรือเอก วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์

๑.๗ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์

๑.๘ พลเรือตรี นวพล ดำรงพงศ์

๑.๙ นาวาเอก ยุทธชัย ลีลาสวัสดิ์ (ฝ่ายกฎหมาย)

๑.๑๐ นายสุรพล มีเสถียร

๑.๑๑ นายสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์

๑.๑๒ นาย สุภาพ ปูรานิธี

๑.๑๓ นาย สมบัติ เฉลิมวุฒินันท์

๑.๑๔ นาย ศุภกร พลกุล

๑.๑๕ นาย ฐากร ชัยสถาพร

๒. สำนักงานเลขาธิการ

๒.๑ พลเรือตรี โสภณ วัฒนมงคล เลขาธิการ

๒.๒ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ รองเลขาธิการ (๑)

๒.๓ นาวาโท จักริน ขาวรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ (๑) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประชาสัมพันธ์ และปฏิคม

๒.๔ นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ (๒) นายทะเบียน และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมาคม

๒.๕ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๖ นาวาเอก หญิง กาญจนา คงสกุล ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๗ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์ ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๘ นาวาโท หญิง ปานแก้ว ดวงนภา ประจำสำนักงาน (พิธีการและการประชุม)

๒.๙ นาวาตรี ยุทธศักดิ์ พัฒนกุล ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๑๐ เรือเอก สมพล มหาสิงห์ ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๑๑ เรือเอก ธรา อัมพรรัตน์ ประจำสำนักงาน (บริหาร)

๒.๑๒ เรือตรี หญิง กิจมาลย์ จันทร์หอม ประจำสำนักงาน (รับรอง)

๒.๑๓ พันจ่าโท ไพรัตน์ รักบุญ ประจำสำนักงาน (ธุรการ)

๒.๑๔ นางสาวจินดา สุริยะวงศ์ ผู้ประสานงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

๓. ฝ่ายอำนวยการ
๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ

๓.๑.๑ นาวาเอก อนุสรณ์ ศรีศิริวิบูลย์ ประธานกรรมการ

๓.๑.๒ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ รองประธานกรรมการ

๓.๑.๓ นาวาเอก สมมาศ พลายแก้ว กรรมการ

๓.๑.๔ นาวาเอก ธนดล สรรคณี กรรมการ

๓.๑.๕ นาวาโท นพพร เทพธรณี กรรมการ

๓.๑.๖ นาวาโท จักริน ขาวรัตน์ กรรมการ

๓.๑.๗ นาวาตรี อนวัช หงษ์สวัสดิ์ กรรมการ

๓.๑.๘ นาวาตรี นราพงศ์ อาจปรุ กรรมการ

๓.๑.๙ นาวาตรี เสกสรรค์ ง้าวแหลม กรรมการและเลขานุการ

๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

๓.๒.๑ พลเรือตรี พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานกรรมการ

๓.๒.๒ นาวาเอก สมประสงค์ นิลสมัย รองประธานกรรมการ

๓.๒.๓ นาวาเอก ณัฎฐพล เดี่ยววานิช กรรมการ

๓.๒.๔ นาวาเอก วิชญา ฤทธิเดช กรรมการ

๓.๒.๕ นาวาเอก อรรถชัย บารมี กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๖ นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ กรรมการ

๓.๒.๗ นาวาตรี สุรพันธุ์ ถาวรขจรศิริ กรรมการ

๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

๓.๓.๑ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ประธานกรรมการ

๓.๓.๒ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ กรรมการ

๓.๓.๓ นาวาเอก ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์ กรรมการ

๓.๓.๔ นาวาเอก สุมิตร ชอบสะอาด กรรมการ

๓.๓.๕ นาวาเอก สุวิทย์ พูลศิลป์ กรรมการ

๓.๓.๖ นาวาเอก อัชฌา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ

๓.๓.๗ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๓.๘ นายกานต์ ขาลสุวรรณ กรรมการ

๓.๓.๙ นายประจวบ นาคมอญ กรรมการ

๓.๓.๑๐ นายภาสกร ขาลสุวรรณ กรรมการ

๓.๓.๑๑ นายวิจิตร ธนัตวรานนท์ กรรมการ

๓.๓.๑๒ นายศุภกร ลาภกองศิลป์ กรรมการ

๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

๓.๔.๑ นาวาเอก ธวัช รุ่งสันเที๊ยะ ประธานกรรมการ

๓.๔.๒ นาวาเอก หญิง รังษิมา วรรณบูรณ รองประธานกรรมการ

๓.๔.๓ นาวาโท สุวัฒน์ อินทนะ กรรมการและเหรัญญิก

๓.๔.๔ นาวาตรี อนวัช หงส์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๔.๕ พันจ่าโท ไพรัตน์ รักบุญ กรรมการ

๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๓.๕.๑ พลเรือตรี ประพฤติพร อักษรมัต ประธานกรรมการ

๓.๕.๒ พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร์ รองประธานกรรมการ

๓.๕.๓ นาวาเอก สมหมาย วงษ์จันทร์ กรรมการ

๓.๕.๔ นาวาเอก วิพันธุ์ ชมะโชติ กรรมการ

๓.๕.๕ นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม กรรมการและเลขานุการ

๓.๕.๖ นาวาเอก กิตติพงษ์ แดงมาศ กรรมการ

๓.๕.๗ นาวาเอก สุวัจ ดอนสกุล กรรมการ

๓.๕.๘ นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์ กรรมการ

๓.๕.๙ นาวาเอก ชวิช วงษ์รัตน์ กรรมการ

๓.๕.๑๐ นาวาโท ยุทธเศรษฐ วังกานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕.๑๑ เรือโท หญิง อุษา ศรีอรุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๕.๑๒ นาย วิวัฒน์ ชินอาน กรรมการ

๓.๕.๑๓ จ่าเอก ฐาพล สมสกุล กรรมการ

๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

๓.๖.๑ พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง ประธานกรรมการ

๓.๖.๒ พลเรือตรี สุรพล คุปตะพันธ์ รองประธานกรรมการ

๓.๖.๓ นาวาเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการ

๓.๖.๔ นาวาเอก นฤพล เกิดนาค กรรมการ

๓.๖.๕ นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ กรรมการ

๓.๖.๖ นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง กรรมการ

๓.๖.๗ นาวาเอก สมพงษ์ ภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

๓.๖.๘ นาวาเอก สมหมาย สุกกอ กรรมการ

๓.๖.๙ นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย กรรมการ

๓.๖.๑๐ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖.๑๑ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖.๑๒ นาวาโท ขวัญเมือง คเรศตรี กรรมการ

๓.๖.๑๓ นาวาโท สนิทวงศ์ วงศ์สนิท กรรมการ

๓.๖.๑๔ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้

๓.๗.๑ พลเรือตรี สุทธิชัย ชีพชล ประธานกรรมการ

๓.๗.๒ พลเรือตรี ภาณุ บุณยะวิโรจน์ รองประธานกรรมการ

๓.๗.๓ นาวาเอก เชาว์ น้อยภารา กรรมกา

๓.๗.๔ นาวาเอก กิตติโศภณ โตสมบัติ กรรมการ

๓.๗.๕ นาวาเอก วราห์ แทนขำ กรรมการ

๓.๗.๖ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ กรรมการและเลขานุการ

๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

๓.๘.๑ พลเรือตรี นิกร เพชรวีระกุล ประธานกรรมการ

๓.๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรัส ดาราศักดิ์ รองประธานกรรมการ

๓.๘.๓ นาวาเอก หญิง พรทิพย์ ปัดไธสง กรรมการ (โภชนศาสตร์)

๓.๘.๔ ดร.รัชดาภรณ์ อุ่นศิวิไลย์ กรรมการ (โภชนศาสตร์)

๓.๘.๕ ดร.พรเทพ ราชนาวี กรรมการ (ชีวกลศาสตร์)

๓.๘.๖ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ กรรมการ (ชีวกลศาสตร์)

๓.๘.๗ แพทย์หญิง สีขาว เชื้อปรุง กรรมการ (เวชศาสตร์การกีฬา)

๓.๘.๘ นางหทัยรัตน์ ราชนาวี กรรมการ (สมรรถภาพทางกาย)

๓.๘.๙ นาวาตรี สุริยา อินทรา กรรมการและเลขานุการ

๓.๘.๑๐ เรือโท นิวัฒน์ คำทุมไสย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. ฝ่ายปฏิบัติ

๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายเรือกรรเชียง

๔.๑.๑ พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ประธานกรรมการ

๔.๑.๒ รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ

๔.๑.๓ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๔ นาวาตรี ไชยวุฒิ เอี่ยมสมัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค

๔.๒.๑ นาวาเอก ไชยชนะ อาทมาท ประธานกรรมการ

๔.๒.๒ นาวาเอก อาภากร อยู่คงแก้ว รองประธานกรรมการ

๔.๒.๓ นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๔ นาวาเอก สมนึก ธิพรพรรณ กรรมการ

๔.๒.๕ เรือเอก กฤษณ์ สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการ

๔.๒.๖ เรือตรี มโนมัย ทุมมณี กรรมการ

๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายเรือยาว

๔.๓.๑ พลเรือตรี อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง ประธานกรรมการ

๔.๓.๒ พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล รองประธานกรรมการ

๔.๓.๓ พลเรือตรี นพดล สุภากร รองประธานกรรมการ

๔.๓.๔ นาวาเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ กรรมการ

๔.๓.๕ นาวาเอก นฤพล เกิดนาค กรรมการและเลขานุการ

๔.๓.๖ นาวาเอก สมพงษ์ ภูเวียง กรรมการ

๔.๓.๗ นาวาเอก พิชัย ล้อชูสกุล กรรมการ

๔.๓.๘ นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย กรรมการ

๔.๓.๙ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔.๓.๑๐ นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง กรรมการ

๔.๓.๑๑ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์ กรรมการ

๔.๓.๑๒ นาวาโท อัคคณัฐ รุ่งสิตา กรรมการ

๔.๓.๑๓ นาวาตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง กรรมการ

๔.๓.๑๔ เรือเอก ฉัตรชัย สงวนงาม กรรมการ

๔.๔ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม

๔.๔.๑ นาวาเอก เสรีภาพ สุขเจริญ ประธานกรรมการ

๔.๔.๒ นายถาวร สาริกา รองประธานกรรมการ

๔.๔.๓ นายสมัย ธรรมสัตย์ รองประธานกรรมการ

๔.๔.๔ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ รองประธานกรรมการ

๔.๔.๕ นาวาเอก สมภพ แสนสมรส กรรมการและเลขานุการ

๔.๔.๖ นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ กรรมการ

๔.๔.๗ นางสาวอาภรณพันธ บัวพัฒน์ กรรมการ

๔.๔.๘ นายสถาพร สาริกา กรรมการ

๔.๔.๙ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงษา กรรมการ

๔.๔.๑๐ ผู้แทน อบต.หินตั้ง กรรมการ

๔.๔.๑๑ ผู้แทน อบต.สาริกา กรรมการ

 

๕. แผนผังคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติตามผนวก ก

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดของงานตามผนวก ข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม

นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย