คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

00/00/

 

คำสั่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ ๘/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ

 

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกคำสั่งสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ ๘/๒๕๕๕ ลง วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการในฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย

๑. คณะที่ปรึกษา

๑.๑ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์

๑.๒ พลเรือเอก  ธนา บุนนาค

๑.๓ พลเรือเอก ธีรวัฒน์ ศรีถาพร

๑.๔ พลเรือเอก สุวิทย์ ธาระรูป

๑.๕ พลเรือเอก วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์

๑.๖ พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม

๑.๗ พลตำรวจตรี โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์

๑.๘ พลเรือตรี ศิริวัฒน์ ธนะแพทย์ (ฝ่ายกฎหมาย)

๑.๙ นายเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์

๑.๑๐ นายเชษฐ์ชัย ต๊ะวิชัย

๑.๑๑ นายชาติพล เชิดชื่น

๑.๑๒ นายสมเกียรติ ศรมณี

๑.๑๓ นายวิจิตร ธนัตวนานนท์

 

 

๒. สำนักงานเลขาธิการ

๒.๑ นาวาเอก นฤพล เกิดนาค            เลขาธิการ

๒.๒ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์       รองเลขาธิการ (๑)

๒.๓ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ     รองเลขาธิการ (๒)

๒.๔ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน        รองเลขาธิการ (๓)

๒.๕ นาวาเอก จักริน ขาวรัตน์             ผู้ช่วยเลขาธิการ (๑) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

๒.๖  นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์          ผู้ช่วยเลขาธิการ (๒) ประชาสัมพันธ์ และปฏิคม

๒.๗ นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์         ผู้ช่วยเลขาธิการ (๓) นายทะเบียน และหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการสมาคม

๒.๘ นาวาเอก หญิง กาญจนา คงสกุล  ประจำสำนักงาน (พิธีการและการประชุม)

๒.๙ นาวาตรี หญิง อริศรา ชูจินดา      ประจำสำนักงาน  (พิธีการและการประชุม)

๒.๑๐ นาวาตรี หญิง พรทิพย์ ไชยมงคล  ประจำสำนักงาน (พิธีการและการประชุม)

๒.๑๑ นาวาตรี หญิง วรนุช มีสัตย์       ประจำสำนักงาน (ธุรการ)

๒.๑๒ พันจ่าเอก ไพรัตน์ รักบุญ          ประจำสำนักงาน (ธุรการ)

๒.๑๓ นางสาวบุษบา เกตุแก้ว           ประจำสำนักงาน (ธุรการ)

๒.๑๔ นางสาวจินดา สุริยะวงศ์          ผู้ประสานงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

๓. ฝ่ายอำนวยการ
๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ

๓.๑.๑ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์        ประธานกรรมการ

๓.๑.๒ นาวาโท นพพร เทพธรณี          รองประธานกรรมการ 

๓.๑.๓ ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง           กรรมการ

๓.๑.๔ นาวาตรี ยุทธศักดิ์ พัฒนกุล       กรรมการ

๓.๑.๕ นาวาตรี เสกสรรค์ ง้าวแหลม     กรรมการและเลขานุการ

๓.๑.๖ นาวาตรี วิโรจน์ อุ่นวงศ์            กรรมการ

๓.๑.๗ นาวาตรีหญิง สวรรยา พิริยะกาญจน์ กรรมการ

๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ

๓.๒.๑ พลเรือโท ประจิตร บุณยนิยม    ประธานกรรมการ

๓.๒.๒ พลเรือตรี สุกิติ เสงี่ยมพงษ์      รองประธานกรรมการ

๓.๒.๓ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์  กรรมการและเลขานุการ

๓.๒.๔ นาวาโท นราพงศ์ อาจปรุ       กรรมการ

๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

๓.๓.๑ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน            ประธานกรรมการ

๓.๓.๒ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ              กรรมการ

๓.๓.๓ นาวาเอก ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์  กรรมการ

๓.๓.๔ นายชัยรัตน์ ศรีเพชรดี                    กรรมการ

๓.๓.๕ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ                   กรรมการ

๓.๓.๖ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์               กรรมการและเลขานุการ

๓.๓.๗ นาวาโทสมจิตร กางนอก                กรรมการ

๓.๓.๘ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา           กรรมการ

๓.๓.๙ นายกานต์ ขาลสุวรรณ                   กรรมการ

๓.๓.๑๐ นายศุภกร ลาภกองศิลป์               กรรมการ

๓.๓.๑๑ เรือโท มโนมัย ทุมมณี                 กรรมการ

๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน

๓.๔.๑ นาวาเอก จักริน ขาวรัตน์               ประธานกรรมการ

๓.๔.๒ ดร.พรเทพ ราชนาวี                     กรรมการ

๓.๔.๓ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ                 กรรมการ

๓.๔.๔ นายภาสกร ขาลสุวรรณ                กรรมการ

๓.๔.๕ นายศุภกร ลาภกองศิลป์               กรรมการ

๓.๔.๖ นายเกียรติทวี พาพรชัย                กรรมการ

๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๓.๕.๑ นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม            ประธานกรรมการ

๓.๕.๒ นาวาโท ยุทธเศรษฐ วังกานนท์     กรรมการและเลขานุการ

๓.๕.๓ ว่าที่เรือตรี ฐาพล สมสกุล             กรรมการ

๓.๕.๔ จ่าเอก พิบูลย์ ก๊วยประเสริฐ          กรรมการ

๓.๕.๕  นาย วิวัฒน์ ชินอาน                  กรรมการ

๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน

๓.๖.๑ พลเรือตรี พังพล ศิริสังข์ไชย          ประธานกรรมการ

๓.๖.๒ พลเรือตรี ดุสิต รามโกมุท             รองประธานกรรมการ

๓.๖.๓ พลเรือตรี สายันต์ ประสงค์สำเร็จ     รองประธานกรรมการ

๓.๖.๔ พลเรือตรี สมประสงค์ นิลสมัย        รองประธานกรรมการ

๓.๖.๕ นาวาเอก สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์  กรรมการ

๓.๖.๖ นาวาเอก อุดม ประตาทะยัง          กรรมการ

๓.๖.๗ นาวาเอก สมพงษ์ ภูเวียง             กรรมการ

๓.๖.๘ นาวาเอก สมหมาย สุกกอ            กรรมการ

๓.๖.๙ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน         กรรมการ

๓.๖.๑๐ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ    กรรมการและเลขานุการ

๓.๖.๑๑ นาวาโท ขวัญเมือง คเรศตรี        กรรมการ

๓.๖.๑๒ นาวาโท ประกิต เอี่ยมสะอาด      กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๖.๑๓ นาวาตรี พยัพ คุ้มบำรุง              กรรมการ

๓.๖.๑๔ เรือโท มโนมัย ทุมมณี             กรรมการ

๓.๖.๑๕ เรือโท อาจณรงค์ พานวิไล        กรรมการ

๓.๖.๑๖ เรือโท อภิชิต ศรีชาติ              กรรมการ

๓.๗ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์

๓.๗.๑ พลเรือตรี สุธี เสถียรไทย            ประธานกรรมการ

๓.๗.๒ พลเรือตรี ทายาท ธีรนุช            รองประธานกรรมการ

๓.๗.๓ นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์      กรรมการและเลขานุการ

๓.๗.๔ นาวาเอกหญิง พิไลลักษณ์ ไชยหาญ  กรรมการ

๓.๗.๕ นาวาโท รัฐโรจน์ อภิรัชช์รัศมี     กรรมการ

๓.๗.๖ เรือเอก สวพัศ สถิตย์เสถียร        กรรมการ

๓.๘ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

๓.๘.๑ นาวาเอก ภิสักดิ์ ก้อนเมฆ          ประธานกรรมการ

๓.๘.๒ นาวาเอก หญิง พรทิพย์ ปัดไธสง กรรมการ (โภชนศาสตร์)

๓.๘.๓ ดร.รัชดาภรณ์ อุ่นศิวิไลย์           กรรมการ (โภชนศาสตร์)

๓.๘.๔ ดร.พรเทพ ราชนาวี                 กรรมการ (ชีวกลศาสตร์)

๓.๘.๕ ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ             กรรมการ (ชีวกลศาสตร์)

๓.๘.๖ แพทย์หญิง สีขาว เชื้อปรุง        กรรมการ (เวชศาสตร์การกีฬา)

๓.๘.๗ นาวาตรี นันทพร พัฒนะวิบูรย์     กรรมการ (เวชศาสตร์การกีฬา)

๓.๘.๘ นาวาตรี สุริยา อินทรา             กรรมการและเลขานุการ (เวชศาสตร์การกีฬา)

๓.๘.๙ เรือเอก นิวัฒน์ คำทุมไสย         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. ฝ่ายปฏิบัติ

๔.๑ คณะกรรมการฝ่ายเรือกรรเชียง

๔.๑.๑ นาวาเอก จงกล มีสวัสดิ์               ประธานกรรมการ

๔.๑.๒ รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการ

๔.๑.๓ นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์            กรรมการ

๔.๑.๔ นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์           กรรมการและเลขานุการ

๔.๑.๕ เรือเอก วิไล หนูสันเที๊ยะ              กรรมการ

๔.๑.๖ เรือเอก จิรวัฒน์ แก้วสาทร            กรรมการ

๔.๒ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูคยัค

๔.๒.๑ พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล        ประธานกรรมการ

๔.๒.๒ นาวาเอก ภิญโญ โตเลี้ยง            รองประธานกรรมการ

๔.๒.๓ นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ            กรรมการ

๔.๒.๔ นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์            กรรมการและเลขานุการ

๔.๒.๕ นาวาโท ก้องเกียรติ นาควงศ์        กรรมการ

๔.๒.๖ นาวาโท สมศักดิ์ อักษร               กรรมการ

๔.๒.๗ เรือเอก เทอดศักดิ์ รัตนจารุรักษ์     กรรมการ

๔.๒.๘ พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี           กรรมการ

๔.๓ คณะกรรมการฝ่ายเรือยาว

๔.๓.๑ พลเรือโท อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง        ประธานกรรมการ

๔.๓.๒ นาวาเอก นฤพล เกิดนาค            รองประธานกรรมการ

๔.๓.๓ นาวาเอก พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชัย      กรรมการ

๔.๓.๔ นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน        กรรมการและเลขานุการ

๔.๓.๕ นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง            กรรมการ

๔.๓.๖ นาวาเอก ธวัชชัย  สอนซี            กรรมการ

๔.๓.๗ นาวาเอก เฉลย เกษมคุณารักษ์     กรรมการ (เรือยาวประเพณี)

๔.๓.๘ นาวาโท จักรพันธ์ สุวรรณ์สวัสดิ์     กรรมการ

๔.๓.๙ นาวาตรี ชัยวัฒน์ แสงทอง           กรรมการ

๔.๓.๑๐ นาวาตรี ธรภูมิ ประทีป              กรรมการ

๔.๓.๑๑ เรือเอก บรรจง สุขหร่อง            กรรมการ

๔.๓.๑๒ เรือเอก ฉัตรชัย สงวนนาม          กรรมการ

๔.๓.๑๓ เรือเอก จักรรัตน์  รัตนมาลาหาญ  กรรมการ

๔.๔ คณะกรรมการฝ่ายเรือแคนูสลาลอม

๔.๔.๑ พลเรือตรี ปิติ วัลยะเพ็ชร             ประธานกรรมการ

๔.๔.๒ นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ    รองประธานกรรมการ

๔.๔.๓ นาวาเอก ไพโรจน์ จิรพรไพศาล     กรรมการ

๔.๔.๔ นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์         กรรมการ

๔.๔.๕  ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงษา        กรรมการ

๔.๔.๖ นายภีมะ ธีรวัฒนพันธ์                 กรรมการ

          ๔.๕ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือแคนูสลาลอม

                    ๔.๕.๑ นาวาเอก สุพพัต ยุทธวงศ์           ประธานกรรมการ

                    ๔.๕.๒ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย อติโพธิ         รองประธานกรรมการ

                    ๔.๕.๓ นาวาเอก ไพโรจน์ จิรพรไพศาล     กรรมการ

                    ๔.๕.๔ นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์    กรรมการ

                    ๔.๕.๕ นางสาวอาภรณ์พันธ บัวพัฒน์       กรรมการ

                    ๔.๕.๖ ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงษา         กรรมการ

                    ๔.๕.๗ นายภีมะ ธีรวัฒนพันธ์                กรรมการ

                    ๔.๕.๘  ผู้แทน อบต.หินตั้ง                 กรรมการ

                    ๔.๕.๙ ผู้แทน อบต.สาริกา                 กรรมการ

๕. แผนผังคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติตามผนวก ก

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบและรายละเอียดของงานตามผนวก ข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

(ลงชื่อ) พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์

นายกสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย