คณะกรรมการบริหารสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2557 - 2559

00/00/
 1. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์         เป็น นายกสมาคมฯ
 2. พลเรือโท พลเดช เจริญพูล              เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
 3. พลเรือโท อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง            เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
 4. รศ.ดร.รังสรรค์  วงศ์สรรค์                เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3 
 5. พลเรือตรี รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล           เป็น กรรมการ
 6. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์               เป็น กรรมการ
 7. นายศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์                เป็น กรรมการ
 8. นายศานิต นิยมาคม                      เป็น กรรมการ
 9. นาวาเอก สุวัฒน์ อินทนะ                เป็น กรรมการและเหรัญญิก
 10. นาวาเอก นฤพล เกิดนาค                เป็น กรรมการและเลขาธิการ
 11. นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์           เป็น กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 1
 12. นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ        เป็น กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 2
 13. นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน           เป็น กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ 3
 14. นาวาเอก จักริน  ขาวรัตน์               เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 1 
 15. นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์              เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 2 และประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 16. นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์             เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่ 3 และนายทะเบียน