คณะกรรมการบริหารสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2555 - 2556

 1. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม เป็น นายกสมาคมฯ
 2. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1
 3. พลเรือโท ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2
 4. เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3 
 5. นายเจษฏา เดชสกุลฤทธิ์ เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 4
 6. รศ.ดร.รังสรรค์ วงษ์สรรค์ เป็น อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 5
 7. นายสมยศ นิมมานเหมินท์ เป็น กรรมการกลาง
 8. พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ เป็น กรรมการกลาง
 9. พลเรือตรี นภดล สุภากร เป็น กรรมการกลาง
 10. พลเรือตรี โสภณ วัฒนมงคล เป็น เลขาธิการ
 11. นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ เป็น รองเลขาธิการ
 12. นาวาโท จักริน ขาวรัตน์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคนที่ 1 ประชาสัมพันธ์และปฏิคม
 13. นาวาโท นรพัชร์ ทาอินทร์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคนที่ 2
 14. นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์ เป็น ผู้ช่วยเลขาธิการคนที่ 3 และนายทะเบียน
 15. นาวาโท สุวัฒน์ อินทนะ เป็น เหรัญญิก