ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”