การสัมมนายุทธศาสตร์กีฬาเรือพาย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2561

ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เข้าใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 

  • หนังสือเชิญสัมมนายุทธศาสตร์กีฬาเรือพาย และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561  Downloand
  • แบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2561 และสัมมนายุทธศาสตร์กีฬาเรือพาย Downloand