ารอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬาเรือแคนูสลาลอม ( Level 1 )

ระหว่างวันที 7 – 11 มีนาคม 2561 ณ

โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก