เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ( เก่า )
เรือยาว 5 ฝีพาย ( ใหม่ )
เรือแคนู 1 คน ( C – 1 )
เรือแคนู 2 คน ( C – 2 )
เรือคยัค 1 คน ( K – 1 )
เรือคยัค 2 คน ( K – 2 )
เรือคยัค 4 คน (K -4 )
เรือกรรเชียง 1 X
เรือกรรเชียง 2 X

อุปกรณ์ที่ให้เบิกยืมได้  ดาวน์โหลด