9 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกส.เรือพาย พร้อมคณะ

เข้ารับมอบคอมพิวเตอร์ ( Notebook)

กับ คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

จำนวน 20 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปให้แก่สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ณ ตึกเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 48 กรุงเทพฯ