ารสัมมนายุทธศาสตร์เรือพาย หัวข้อ “ครอบครัวกีฬาเรือพายเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาประเทศ”

ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 

ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา