ประกาศขอให้ส่งทะเบียนบุคคลของชมม/สโมสรสมาชิก ประจำปี 2561

  • หนังสือแจ้งขอให้ส่งทะเบียนบุคคลของชมรม/สโมสรสมาชิก   Download
  • ระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนบุคคลของชมรมสมาชิก พ.ศ.2551    Download
  • เอกสารลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของชมรมสมาชิก  Download