การกีฬาแห่งประเทศไทยขอแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

และการทำสัญญาการรับทุนประจำปีการศึกษา 2561

ชนิดกีฬาเรือพาย 

 

 

  • แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปี 2561       Download

  • ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬา และบุคลากรกีฬา      Download

  • กำหนดการและใบตอบรับเข้าร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุน ประจำปี 2561      Download

  • สัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา(ระดับชั้นประถมศึกษา – ปริญญาตรี)      Download

  • สัญญาการรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา(ระดับชั้นปริญญาโท – ปริญญาเอก)     Download