โครงการพัฒนาเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชนคลองเตย ให้รู้จักกีฬาเรือพายเพิ่มมากยิ่งขึ้น  และพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ห่างไกลยาเสพติด