ประกาศ!! รับสมัครนักกีฬาเรือพาย 🚣🏻‍♀️🇹🇭(เรือกรรเชียง/เรือยาวสากล) เป็นตัวแทนทีมมหาวิทยาลัยจากประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 6 ส.ค. 65 ณ มรภ.อุบลราชธานี

คุณสมบัติเบื้องต้น…
✅สัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับป.ตรี/โท/เอก ในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของ กกมท.
✅อายุระหว่าง 18-27 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2538-2547)
✅มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
✅มีผลงานการแข่งขันตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
– ได้ลำดับที่ 1-4 ระหว่างปี 2563-2565 ในรายการใดรายการหนึ่ง ได้แก่ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
– เป็นผู้มีผลงานการแข่งขันตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นสมควร
✅ไม่ติดภารกิจการแข่งขันรายการอื่นๆ ในระหว่างการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน
✅ผู้สมัครต้องได้รับการลงนามรับรองจากสถาบันการศึกษาตนเอง/กกมท./คณะกรรมการคัดเลือกฯ

ดาวน์โหลด