ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอทุนการศึกษาได้ที่ www.nsdf.or.th