***การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและ สมาคมกีฬาจังหวัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้ถือปฏิบัติ ตาม พรก.ฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด***

จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิค -19 ที่อยู่ในช่วงของการระบาดที่รุนแรงและแพร่กระจายทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย กกท. ขอความร่วมมือให้สมาคมกีฬาจังหวัด และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ยึดถือพระราชกำหนด (พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน) ที่รัฐบาลได้ประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงขออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เพื่อสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของผู้ร่วมการประชุม หากสถานการณ์ดีขึ้น ทางสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจะแจ้งกำหนดวัน และสถานที่ใหม่ในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 อีกครั้ง