ข้อบังคับของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

  • ข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ Download
  • จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย Download
  • แบบ ส.ฬ.๒ ใบสำคัญแสดงการจดทะเทียนจัดตั้งสมาคมกีฬา Download
  • แบบ ส.ฬ.๖ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมกีฬา Download