คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ 17/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ
เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565