คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ ๒/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ
เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒