คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ ๗/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ
เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกคำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ที่ ๒๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย