คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ ๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปฏิบัติ
เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑