ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

  • ข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓  ดาวน์โหลด
  • ข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคม ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙  ดาวน์โหลด
  • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๘  ดาวน์โหลด
  • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗  ดาวน์โหลด
  • ความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.๒๕๕๖  ดาวน์โหลด
  • ความร่วมมือทางวิชาการะหว่างสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กับ คณะกรรมาธิการการกีฬาเมืองซากะ ประเทศญี่ปุ่น ดาวน์โหลด
  • บันทึกการส่งมอบและรัมอบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย กับ กองทัพเรือ ดาวน์โหลด