ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาประเภทเรือยาวสากล โครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

มหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

_______________________________

          เพื่อให้การเตรียมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวสากล ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10 – 25 กันยายน 2565  ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย      จึงกำหนดจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเรือพาย ประเภทเรือยาวสากล เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฯ