ด้วยสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดปรับปรุงทะเบียนบุคคลของชมรมสมาชิกประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนบุคคลของชมรมสมาชิก พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบทะเบียนรายชื่อบุคคลของชมรมสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูป มีความมาตรฐาน ถูกต้องและเรียบร้อย และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรของชมรมสมาชิก และนักกีฬาเรือพายทุกประเภทสู่ระดับนานาชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 ตลอดจนการเตรียมการจัดทำประกันชีวิตกลุ่ม ในช่วงระหว่างการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือรายการที่สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของชมรมสมาชิก สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้ชมรมสมาชิกได้ปรับปรุงรายชื่อบุคคลของชมรมสมาชิกฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ หรือสามารถ Download ได้ข้างล่างนี้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการฯ โทร. 0 2170 9235 – 6 ในวันและเวลาราชการ และขอให้ส่งเอกสารถึงสำนักงานเลขาธิการฯ หรือทาง E Mail office@rcat.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563