ด้วย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดปรับปรุงทะเบียนบุคคลของชมรม/สโมสรสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับสมาคมฯ และระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนบุคคลของชมรมสมาชิก พ.ศ.2551 จึงได้จัดทำแบบฟอร์มเอกสารลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของชมรมสมาชิก เพื่อให้เป็นมาตรฐานและการเข้าถึงเพื่อสืบค้นและตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 จึงใคร่ขอให้ชมรม/สโมสรสมาชิก ดาวโหลดและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มเอกสารลงทะเบียนเจ้าหน้าที่และนักกีฬาของชมรมสมาชิก ได้ที่ Web Site ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย www.rcat.or.th และแอพพลิเคชั่นไลน์หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการฯ โทร. 0 2170 9235, 080 904 0657 ในวันและ เวลาราชการ และขอให้ส่งเอกสารถึงสำนักงานเลขาธิการฯ หรือทาง Email : office@rcat.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565