ทะเบียนบุคลากรกีฬาระดับชาติและนานาชาติ
ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลปัจจุบัน ประจำปี พ.ศ. 2563)

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 พลเรือตรี ประพาฬพงศ์ โภชนสมบูรณ์
2 นาวาเอก เกรียงศักดิ์ วงศ์สิทธุวิเศษ
3 นายสมยศ นิมมานเหมินท์ 10,12,14 ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053 302137
4 ดร. พรเทพ ราชนาวี 111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 089 7873399
5 นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์ 40 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 084 1698058
6 นายอาภรณ์พันธุ์ บัวพัฒน์ 583/34 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 081 8166605
7 ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ 107 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก
คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
8 นายรุ่ง ขาลสุวรรณ 140 ม.8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
9 นายเกียรติทวี พาพรชัย 12 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก กทม.
10 นาวาเอก ปารัช รัตนไชยพันธ์ 12 ซอยรามคำแหง 46 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก กทม.
11 นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ
12 นาวาเอก วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน 139/9 ม.2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089 0353556
13 นาวาเอก พูลลาภ ทัตตะทองคำ 9/46 ม 6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 089 0350509
14 นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ 35 รามอินทรา 67 ถ.รามอินทรา คันนาวา กทม 081 4585038
15 นาวาเอก นพพร เทพธรณี
16 นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์ 13/1 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 081 6165684
17 นางสาวธนัสนี พจน์เนตราคม
18 นางพรสวรรค์ บุญยู่ฮง 431/17-18 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
19 นาวาโท สมจิตร กางนอก 104/2 ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053 368174 Rowing
20 นางพรสวรรค์ บุญยู่ฮง 431/17-18 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 086 4285799
21 เรือโท อาจณรงค์ พานวิไล 79/92 ม.5 ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 080 5661676
22 พันจ่าเอก ไวกูณฐ์  วังแก้ว 114/409 ม.7ต.พูลตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087 7817900
23 เรือตรี ญาณวรุตม์ ประมูลสิน 301/12 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 088 6056962
24 นาวาตรี พยัพ คุ้มบำรุง 301/49 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 089 1251180
25 เรือโท อภิชิต ศรีชาติ 301/6 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 083 1100782
26 พันจ่าเอก ทวี บุญเจริญ 1/10 ม.3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 083 7730954
27 จ่าเอก สุเมธ จาดป้อม 111/67 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081 2958352
28 จ่าเอก จักรพงษ์ สถาอุ่น 301/80 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 086 1427187
29 จ่าเอก ธวัชชัย ขาวคง 542 ม.5 ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 081 4667556
30 เรือโท มโนมัย ทุมมณี 9/70 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 087 9406913
31 พันจ่าเอก สุทธิ จิตรสวัสดิรักษา 301/33 ม.4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 086 3555367
32 พันจ่าตรี เชาวลิต นักเบศร์ 9/55 ม.2 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 086 5564597
33 ดร.อำนวย ตันพานิชย์
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ
1 นาวาโท สมจิตร กางนอก 21/1244 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 087 5827178 Rowing 3
2 นาวาตรี ปรีชา พ่วงไพโรจน์ 13/1 ม.7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 081 6165684 Rowing 3
3 ร้อยตรี อดิเรก ตันติยะวงศ์ษา 99/1272 ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 081 4518830 Slalom 3
4 นายศุภกรณ์ ลาภกองศิลป์ 40 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 084 1698058 Dragon Boat 3
5 นายกานต์ ขาลสุวรรณ 140 ม.8 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 081 7161803 Canoe/Kayak 3
6 พันจ่าเอก สันทัศน์ มิ่งวงศ์ยาง 214/32 ม.เขาหมอน ถ.สุขุมวิท 109
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
081 5725970 Dragon Boat 2
7 เรือเอก บรรจง สุขหร่อง 9/46 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 089 1983113 Dragon Boat 1
8 พันจ่าโท ธันยบูรณ์ นาโสก 21/1741 แฟลต ทร. ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 086 6054526 Dragon Boat 1
9 ดร. ถนอมศักดิ์ เสนาคำ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ 107 ม.6 ถ.รังสิต-นครนายก
คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
Kayak 2
10 นางสาวมัลลิกา คำวัน เลขที่ ๕ หมู่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
085 6239922 Dragon Boat 1
11 นายฐิติภัทร สุรศรี 301/63 บ้านพักข้าราชการ พัน สอ.11 กรม สอ.1 สอรฝ.
ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
092 3743671 Dragon Boat 1
12 นายณพล สุวรรณทัต 538 ซ. เพชรเกษม 77/7 ถ.เพชรเกษม ต.หนองค้างพลู
ข.หนองแขม กรุงเทพ
02 4213658 Dragon Boat 1
13 นายพงศศรัณย์ พันธ์แตงไทย 29 ม.11 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 085 55557325 Rowing 3
14 เรือเอกวิไล หนูสันเทียะ 51/7 ม.8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081 9824662 Rowing 2
15 พันจ่าเอก สิทธิชัย อุทัยศรี 79/174 ม.มณีแก้ว ซ.6 ซ้าย ถ.แสนสุข
ต.แสนสุข อ.เมือง ชลบุรี
081 3465322 Rowing 2