การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 โดยมีพลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมร่วมกับชมรมสมาชิกสโมสรกีฬาเรือพายจำนวน 73 ชมรม โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระประจำปี พ.ศ.2563 – 2567 โดย พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ โดยได้รับการเลือกตั้งคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากตัวแทนชมรม และ สโมสรสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง