ระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

  • ระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙ Download
  • ระเบียนสวัสดิการภายใน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑  Download

 

ระเบียบอื่นๆ

  • ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งเสริมหรือการสนับสนุน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Download