• ระเบียบสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙ Download
  • ระเบียนสวัสดิการภายใน สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑  Download