ตามที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดทำโครงการอบรมสัมมนานักกีฬาเยาวชนเรือแคนูคยัคในรูปแบบ Training Camp ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกเรือพายราชนาวี   ตำบล สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยเปิดรับสมัครนักกีฬาเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จำนวน ๓๐ คน (ชาย ๑๘ คน หญิง ๑๒ คน) ระหว่างวันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น บัดนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ครบตามจำนวนแล้ว สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรม

สำหรับนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมอบรมต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit : ATK ก่อนออกเดินทางมาเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 48 ชั่วโมง พร้อมกับแจ้งผลการตรวจให้สมาคมทราบ และสมาคมจะดำเนินการตรวจ ATK อีกครั้งก้อนเข้าศูนย์ฝึกฯ