ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายวัดฟ้าฮ่าม ณ จังหวัด เชียงใหม่

เป็นการร่วมมือกันของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗