ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นาวาเอก นรพัชร์ ทาอินทร์ รองเลขาธิการสมาคม ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกชมรม นักกีฬาเรือพาย ทางภาคใต้ โดยเบื้องต้น ได้เร่งดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดและป้องกันตนเองให้ พื้นทีเร่งด่วน 3จังหวัดชายแดน ที่มีความรุนแรงในการแพร่ กระจายเชื้อ พร้อมทั้งฝากถึงนักกีฬาเรือพาย ทุกคน ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน และ ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง การเข้าร่วมชุมนุม มั่นล้างมือและทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อที่แพร่กระจายในปัจจุบัน

 

ลิงค์ข่าวการส่งอุปกรณ์ป้องกันช่วย โควิด – 19 ให้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  • https://www.siamsport.co.th/other/other/view/181477
  • https://www.facebook.com/matemnews/videos/892180751245443/
  • https://matemnews.com/News/100470
  • https://www.dailynews.co.th/sports/767180