ตามที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และบางจังหวัดยังคงมีคำสั่งและประกาศมาตรการการควบคุม
อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ราชการกำหนด สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการแข่งขันฯ ดังนี้

  • การแข่งขันเรือกรรเชียงชิงชนะเลิศแห่งประทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ (สนามที่ ๒) จากเดิม ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกกีฬา
    เรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
  • การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ (สนามที่ ๓) จากเดิม ระหว่างวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
    ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ฝึกกีฬา
    เรือพายราชนาวี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง