1. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – 2567 ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด