1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมสมาคมกีฬาเรือพายแห่งปรเทศไทย (ส.ฬ.8) การกีฬาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – 2567 (ใหม่) ดาว์นโหลด
  3. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรการบริหาร กรรมการฝ่ายต่างๆ ดาว์นโหลด
  4. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรการบริหาร กรรมการฝ่ายต่างๆ ดาว์นโหลด