1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมสมาคมกีฬาเรือพายแห่งปรเทศไทย (ส.ฬ.8) การกีฬาแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
  2. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – 2567 (ใหม่) ดาว์นโหลด
  3. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 24/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.2563 – 2567 ดาวน์โหลด
  4. คำสั่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายปฏิบัติ ดาวน์โหลด