กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา และทำสัญญาการรับทุนประจำปีการศึกษา 2562

โดยผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกรฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องศรีวรา

โรงแรมทาว์นอินทาว์น กรุงเทพฯ โดยให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมปฐมนิเทศและทำสัญญาที่หมายเลข 02 – 1867545  หรือ 02-1867540 ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2562