กิจกรรมท่องเที่ยวมีสุขกีฬาสรรค์สร้าง ตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal

โครงการ Happiness and Fun in Nakhonsithammarat (สุข สนุก ที่นครศรีธรรมราช)

ระหว่างวันที่ 15  – 16 ตุลาคม 2565

ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

« 2 ของ 2 »