พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมกาพล อดุลวิทย์ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน