ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอม ระดับชาติ ประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ตัดสินกีฬาเรือแคนูสลาลอมชาวไทย ไปสู่การตัดสินในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

1.2 เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาเรือพายให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ

2. วัน เวลา และสถานที่

2.1 ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563

2.2 ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563

2.2 สถานที่ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและคุณสมบัติ

3.1 รับสมัครผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสินเรือแคนูสลาลอมที่สนใจ จำนวน 20 คน

3.2 เป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ตัดสินของชมรมสโมสร สมาชิกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

3.3 เป็นผู้ที่สามารถว่ายน้ำเป็น

3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในกีฬาเรือแคนูสลาลอมขั้นพื้นฐาน

4. ส่งแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเข้าอบรม ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

4.1 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย  E-mail:  office@rcat.or.th และ kik20793@gmail.com

โทรศัพท์ 0 – 2170 – 9235  โทรสาร 0 – 2170 – 9236 มือถือ 080 – 904 – 0657

4.2 เอกสารประกอบการสมัคร

4.2.1 กรอกแบบฟอร์มการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ตามเอกสารที่แนบให้ครบถ้วนพร้อมเอกสาร

4.2.2 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้วพื้นหลังสีฟ้า คนละ 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

4.2.3 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือสำเนาพาสปอร์ต (สำเนาสูติบัตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน)