ด้วย สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการสัมมนาสมาคมฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในการนี้ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว และกรุณาส่งแบบตอบรับ/ขัดข้อง ได้ที่นางสาว เกษศินี ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เบอร์โทรศัพท์ 080 9040657  โทรสาร 02 170 9235