กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา และเข้ารับการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2563 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง) โดยให้ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียดต่างๆโดยการ Scan QR – Code ตามที่แนบ (หน้า 3 )

และให้ผู้ที่ได้รับทุนให้ไปรายงานตัวเข้าร่วมการอบรมปฐมนิเทศ และทำสัญญาการรับทุน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ และยืมยันการเข้าร่วมอบรม ปฐมนิเทศและทำสัญญาการรับทุนของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 ใน Google Forms ภายในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563