Coach Traning Course & Junior Rowers Traning Camp 2019

ระหว่างวันที่ 11 – 17 ธันวาคม 2562

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

« 1 of 2 »